Curriculum vitae, RNDr. Vladimír Šedivý CSc.

     

Osobní sdělení dr. Šedivého:
Narodil jsem se v r. 1948 v Praze, národnost mám českou. Jsem ženatý s Alenou Ambrovou (55 let), herečkou Divadla Husa na provázku. Mám syna, ing. Patrik Tůma (32 let) ekonom, žije v Praze, a dceru, Mgr. Bc. Anna Šedivá (26) vystudovala angličtinu na PedF MU a češtinu na FF MU v Brně. Já jsem vystudoval antropologii na Přírodovědecké fak. UK (1966-71); doktorem přírodních věd jsem se stal v r. 1973; kandidátem biologických věd až 1979; vědecký kvalifikační stupeň II.a jsem získal až v r. 1991. Vystřídal jsem, ne z vlastní viny, vícero zaměstnání. Aktivně znám angličtinu, na konverzační úrovni němčinu a ruštinu.

A) Studia:

1962-66 student na Střední všeobecně vzdělávací škole Botičská, Praha 2;
1966-71 student Přírodovědecké fak. UK Praha, biologie odborná, specializace antropologie;
1972-76 interní aspirant na Pedagogické fak. a Přírodovědecké fak. UK Praha, rok přerušeno kvůli základní vojenské službě;
1986-89 čtyři semestry studia sociologických metod na Filosofické fak. UJEP Brno;
1991-92 semináře a workshopy o kritickém myšlení a kreativním doučování na VŠZ Brno a IUHE Wien.

B) Přehled zaměstnání:

1971-72 asistent v odd. hygieny dětí a dorostu Institutu hygieny a epidemiologie Praha;
1972-76 interní aspirant kat. biologie a antropologie na Pedagogické fak. a pak kat. antropologie na Přírodovědecké fak. UK Praha (přerušeno jednoroční povinnou vojenskou službou 12/75-11/76);
1977 výzkumný a vývojový pracovník ergonomického odd. Čs. televize Praha (3 měs.); pomocný číšník U Medvídků v Restauracích a jídelnách Praha 1 (1 měs.); referent metrologie Ústavu technického rozvoje a informací Praha (1 měs.);
1977-80 ergonom a inspektor bezpečnosti práce DIPRA, výrob. družstvo invalidů Praha;
1981 pomocný dělník Mír tiskařské závody Praha (1 měs.);
1981-92 samostatný, pak vedoucí vědecký pracovník v odd. racionalizace práce Ústavu racionalizace řízení a práce Praha a v pobočce Brno, název později opakovaně měněn na VÚE ZpoK, ČIAE a VÚEZ;
1993 nezaměstnaný Pracovního úřadu Brno (8 měs.);
1993-01 odborný asistent s prac. úvazkem 0,8 na FLD MZLU v Brně;
1993-02 odborný asistent s prac. úvazkem 0,5 na DIFA JAMU v Brně;
2000-09 odborný asistent s prac. úvazkem 0,2, pak 0,1, pak smlouvy na PřF MU v Brně
2001-09 odborný asistent s prac. úvazkem 1,0 na FLD MZLU v Brně;
2009- akademický pracovník - odborný asistent v důsledku plné invalidity s prac. úvazkem 13,5 hod/týden, pak 12 hod/týden.

C) Pedagogická činnost:

1970-71 při VŠ studiu dva roky průvodce v Hrdličkově museu člověka na PřF UK Praha;
1990-95 sedm semestrů externích semestrálních kurzů s dotací 2/0: Úvod do kulturní antropologie, Ekologie člověka, Ergonomie, Růst a nutrice pro studenty kat. antropologie na Přírodovědecké fak. MU v Brně, oponentury diplomních a rigorózních prací;
1993-04 semestrální kurz Ergonomie a BOZP, přednášky a cvičení s dotací 2/2 pro studenty lesnického inženýrství Lesnické a dřevařské fak. MZLU v Brně, 5 obhájivších diplomantů, 2 doktorandi;
1993-02 volitelný dvousemestrální kurz Kulturní antropologie pro řádné studenty režie, dramaturgie a herectví na Divadelní fak. JAMU; plus povinné dvousemestrální kurzy Metodologie vědy a Divadelní antropologie a sociologie pro doktorandy PGS Divadelní fak. JAMU;
1995-98 semestrální kurz Ergonomie, přednášky a cvičení s dotací 2/2 pro studenty ekon. manažerství a informatiky Provozně ekonomické fak. MZLU v Brně;
1996-08 externí semestrální kurz Základy antropologie, přednášky s dotací 2/0 pro studenty kat. psychologie Filosofické fak. MU;
1996- konzultace z Ergonomie a BOZP pro distanční studenty LI na LDF MZLU, plus dtto 2 roky pro VOŠ Hranice na Moravě a 1 rok pro VOŠ Trutnov;
1998-05 externí semestrální kurz Biologie člověka, později Základy antropologie, přednášky a cvičení pro studenty psychologie Fak. sociálních studií MU;
1999-04 spoluúčast na přednáškách (s doc. Slonkem) u kurzu Ergonomie pro řádné studenty DI na FLD MZLU;
1999- kurz Ergonomie pro certifikaci bezpečnostních techniků na Institutu výchovy bezpečnosti práce v Brně;
2000- externí dvousemestrální kurz Ergonomie a Antropometrická standardizace, přednášky s dotací 2/0 pro studenty ateliéru produktového designu Fak. výtvarného umění VUT (ob rok);
2001- každý semestr Ekologie člověka s dotací 2/0 pro studenty všech fakult MZLU;
2004- kurz Ergonomie a BOZP pro studenty LI FLD MZLU s dotací 1/2 nebo 2/1;
2005-06 dva semestry Řízení a komunikace s lidmi ve spolupráci s ing. Lenochem;
2005- každý semestr Sociální komunikace a rétorika s dotací 0/2 pro studenty všech fakult MZLU;

D) Členství v odborných společnostech:

E) Odborné zaměření v oborech:

Jako antropolog jsem byl zaměřen ve fyzické antropologii na tělesný růst a vývoj populace ČSR (školáci, dospělí i geronti). Dále jsem se věnoval dermatoglyfice s klinickými projevy (transexuálky, Langdon-Downův syndrom) a etnickou (česká populace a australská, z materiálu doc. M. Prokopce). Také jsem se zajímal o etnickou problematiku Cikánů – Romů (měření s prof. Suchým a doc. Malou). Následně také dospěl ke kulturní antropologii, bez které nelze vysvětlit řadu tělesných znaků a projevů chování. Na Divadelní fak. JAMU jsem jako první v ČR založil nový obor divadelní antropologie a rozvíjel jej. Např. uspořádal jsem na DiFa JAMU spolu s prof. P. Oslzlým za účasti nejvýznamnějších zahraničních odborníků tři symposia divadelní antropologie, ze kterých byly vydány tři sborníky. Dále jsem napsal Prolegomena divadelní antropologie, spis jsem ovšem neobhájil, protože jsem nebyl připuštěn zlovolnou komisí k habilitačním řízení.

Později jsem se dopracoval k ekologii člověka, když jsem se začal zajímat o vliv faktorů životního prostředí na Mělnicku. Později to přerostlo do zkoumání vlivu velkých faktorů prostředí na tělesný růst a na strukturování environmentálního vědomí šestnáctiletých chlapců. Ověření vlivu ŽP na dospělé studenty a pracovníky v lesnictví přineslo praktické poznatky od sociální percepce, přes preventivní restrikci až k permanentní výuce šetrného zacházení s přírodními prvky při práci v lese.

V ergonomii jsem se od počátku zabýval antropometrickou standardizací (plynové masky, a pak školní stolky a židle), rozměrovou problematikou uspořádání strojů a pracovišť (u invalidů, textilních šiček a lesních dělníků), zátěží fyzickou a posturální (pracovní polohy a biomechanika) pracovníků zemědělství a lesnictví. Dále jsem se věnoval diagnose pracovního prostředí (objekty živočišné a rostlinné výroby v zemědělství), rizikovosti práce (pracovní úrazy a choroby z povolání) a rozvíjení teorie ergonomie. V současnosti se věnuje teorii výuky ergonomie a praktikuje výzkum ekologické percepce, fyzické a polohové zátěže u vybraných lesnických profesí, zejména pro výběr operátorů harvestorů.

Podílel jsem se od r. 1993 na vzdělání více než dvou tisíc studentů ze 7 fakult brněnských vysokých škol (FLD a PEF z MeU; PřF a FF a FSS MU; DiFa JAMU; FaVU VUT), včetně školení v angličtině zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Byl jsem školitelem 5 bakalářských prací, 19 diplomových prací, 3 disertačních prací a ještě vedu 6.

Byl jsem řešitelem 13 grantů FRVŠ a MŠMT v celkové sumě 1,192.000 Kč. Řešil jsem dílčí úkol "Sociální percepce životního prostředí u pracovníků lesního hospodářství" ve Výzkumném záměru FLD MZLU (1998-2004) a "Studium vlivu stressu na operátory pracujícími s vysoce mechanizovanými technologiemi lesní těžby" ve Výzkumném záměru FLD MZL (2005-2009). Publikoval jsem přes 135 prací, a samostatně i spoluautorsky jsem vypracoval 35 pracovních a závěrečných výzkumných prací. O výsledcích svých výzkumů pravidelně informuji odbornou veřejnost na akcích doma i v zahraničí.

F) Účast na výzkumných projektech:

1970, 1975, 1980, 1985 cvičenci Čs. spartakiád (organizováno prof. V. Fetterem, prof. J. Suchým a později doc. P. Bláhou);
1970-71 dospělá populace Čech pro IBP (doc. Ch. Troníček);
1971-73 longitudinální sledování pražské mládeže (doc. M. Prokopec);
1971-75 dermatoglyfika australských domorodců (doc. M. Prokopec);
1972-75 dětská populace Romů (s prof. J. Suchým a doc. H. Malou);
1977-79 populace pražských gerontů (s MUDr. M. Dolanským);
1985-86 ergonomická problematika zemědělská populace ČSSR;
1986-87 antropologie šestnáctiletých hochů z ekologicky různě zasažených oblastí;
1986-88 antropometrie dospělé populace Romů (doc. H. Malá);
1998-04 sociální percepce životního prostředí u studentů a pracovníků LH;
1999 3D antropometrická databáze na studentech a pracovnících LH;
2005-09 operátoři harvestorů (dílčí úkol Výzkumných záměrů FLD MZLU);
2005 uživatelé PC na LDF MZLU v Brně;
2005-06 postoje doktorandů na MZLU;

G) Seznam studentů, na jejichž výchově jsem se podílel a podílím:

Bakalářská práce:

Diplomové práce:

Doktorské disertace:

H) Řešitel grantů:

na DiFa JAMU (rok, grantová agentura, číslo, název, peníze):

1993 FRVŠ č. 342/94 "Informační zázemí ke zřízení laboratoře divadelní antropologie" (395.000 Kč)
1994 FRVŠ č. 668/96 "Hostování odborníka dr. Z. Kleina z PCP na etologii člověka a nonverbální komunikaci" (14.000 Kč)
1995 MŠMT Prezentace č. PR 96345 "Vydání sborníku z 1. symposia divadelní antropologie 14.-16.12.1995 v Brně" (87.000 Kč)
1997 MK ČR "Uspořádání 2. symposia divadelní antropologie" (35.000 Kč)
1998 MK ČR "Uspořádání 3. symposia divadelní antropologie" (60.000 Kč)
1998 FRVŠ č. 1136/00 F2 Multimediální prezentace na webových stránkách "Referáty a diskuse ze 3. symposia Divadelní antropologie" (47.000 Kč).

na FLD MZLU (rok, grantová agentura, číslo, název, peníze):

1996 MŠMT ČR, č. PR 96011 "Aktivní účast na XIII. mezinárodním semináři učitelů ergonomie v Polsku" (6.000 Kč);
1997 FRVŠ č. 1011/97 "Vybavení ergonomické laboratoře systémem měření 3D ke zjišťování polohové zátěže při práci" (250.000 Kč);
1997 MŠMT ČR č. PG 97101 "Účast na zasedání ISO a na 13. kongresu IEA v Tampere, Finsko" (30.000 Kč);
1999 MŠMT ČR č. PG 98249 "Aktivní účast na XV. mezinárodním semináři učitelů ergonomie v Polsku" (14.000 Kč);
2000 FRVŠ č. 0070 "Vytvoření antropometrické 3D databáze pro výuku ergonomie a nábytkářství" (104.000 Kč).
1999 Výzkumný záměr FLD MZLU č. 423/1035/9ZA05 "Sociální percepce pracovníků LH na nové způsoby hospodaření v lesích."
2003 FRVŠ č. 1318/03 "Inovace části předmětu Ergonomie a BOZP – fyziologie Práce." (42.000 Kč).
2006 č. 423/06 "Multimediální učebnice Ergonomie a BOZP." (108.000 Kč).

Nepřijaté granty:

1989 "Objektivní zjišťování polohové zátěže u vybraných lesnických prací", GAČR č. 402/98/1616.
1989 "Aktivní účast na konferenci a výstavě Digital Human Modeling for Design and Engeneering v USA", MŠMT Prezentace.
1995 "Uspořádání 1. symposia divadelní antropologie v Brně", FRVŠ.
1996 "Pomoc při vytváření informačního zázemí divadelní antropologie", GA ČR č. 403/96/0998
1998 "Vydání sborníku z II. symposia divadelní antropologie 4.-6.12.1997 v Brně", MŠMT Prezentace.
1999 Uspořádání III. symposia divadelní antropologie v Brně", MK ČR.
1999 Vydání esejů a výzkumných zpráv prof. R. Schechnera", OSF Sorosova nadace Praha.
2002 "Inovace cvičení z fyziologie práce při kurzu Ergonomie a BOZP", FRVŠ 62/02.
2002 "Postoje pracovníků v lesnictví vůči životnímu a pracovnímu prostředí", FRVŠ 63/02.
2003 "Přístroje na zjišťování fyzické a psychické zátěže", FRVŠ 1311/03.
2003 "Příprava předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace", FRVŠ 1325/03.
2004 "Přístroje na zjišťování fyzické a psychické zátěže" (společně s ing. Klepárníkem), FRVŠ 218/04.